CADRAGE (runter auf 2^n)         CADRAGE (runter auf 2^n)    
  10 Anzahl A   10 Anzahl B
  3 2-er-Potenz   3 2-er-Potenz
  4 Teams in Cadrage   4 Teams in Cadrage
  6 Pause   6 Pause
       
Spalte 1   Spalte 7  
Zeile Adresse Spiel Mannschaft 1 Mannschaft 2 Zeile Adresse Spiel Mannschaft 1 Mannschaft 2
8 $A$8 1 Team 03 - 10 $A$10 Team 29 8 $G$8 1 Team 21 - 10 $G$10 Team 34
9 $A$9 2 Team 26 - 11 $A$11 Team 3 9 $G$9 2 Team 31 - 11 $G$11 Team 7
  13 12      
  12 13     13 1
      bis 16.10  
       
                               
               
  CADRAGE (runter auf 2^n)  
  10 Anzahl C
  3 2-er-Potenz
  4 Teams in Cadrage
  6 Pause
   
Spalte 13  
Zeile Adresse Spiel Mannschaft 1 Mannschaft 2
8 $M$8 1 Team 14 - 10 $M$10 Team 36
9 $M$9 2 Team 30 - 11 $M$11 Team 20
   
  7 13
bis 16.00